Privacyverklaring | Elby Bike Duitsland
+49 89 46 14 89 22-0 Gratis verzending en retournering 30 dagen risicovrij testen

Privacyverklaring

Wij zijn erg blij met uw belangstelling in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij Elby Bike Europe GmbH.

De website van Elby Bike Europe GmbH kan in principe worden gebruikt zonder persoonsgegevens in te voeren. Indien een betrokkene aanspraak zou willen maken op bijzondere diensten van onze onderneming, zou het nodig kunnen worden persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is en als er voor deze verwerking geen rechtsgrond bestaat, vragen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene. Gedeeltelijk worden gegevens echter ook automatisch verzameld. Zo geeft uw computer ons automatisch informatie door zoals IP-adres, browsertype of tijd van het bezoek aan onze website. Deze gegevens worden Gebruiksgegevens genoemd.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die gelden voor Elby Bike Europe GmbH. Door middel van deze Privacyverklaring wil onze onderneming informatie verstrekken over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

De Elby Bike Europe GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke talrijke technische en organisatorische maatregelen uitgevoerd, om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Nochtans kunnen gegevensoverdrachten via internet in principe veiligheidsgaten hebben, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom mag elke betrokkene persoonsgegevens ook op een andere manier, zoals telefonisch, aan ons doorgeven.

Met de volgende Privacyverklaring willen wij informatie verstrekken over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Eveneens worden betrokkenen door deze Privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.

 1. Definities

De Privacyverklaring van de Elby Bike Europe GmbH steunt op de begrippen, die door de Europese regelgevende autoriteiten bij de vaststelling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn gebruikt. Onze Privacyverklaring moet zowel voor het grote publiek als voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig te lezen en te begrijpen zijn. Hiervoor willen wij van tevoren de gebruikte begrippen verduidelijken.

In deze Privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: ‘betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

 • Betrokkene

Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt .

 • Verwerking

Verwerking is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

 • Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 • Verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

 • Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • Toestemming

Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de Algemene verordening gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten inzake gegevensbescherming en andere bepalingen rond gegevensbescherming is de:

Elby Bike Europe GmbH
vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Karl Steinbauer

Johann-Karg-Straße 44
85540 Haar
Duitsland

Telefoon: +49 89 46 14 89 22-0
E-mail: service.eu@elbybike.com

Website: www.elbybike.eu

 1. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsook soort en doel van het gebruik ervan

a)Bij een bezoek aan de website

U kunt onze website in principe gebruiken zonder uw identiteit te openbaren. Bij het bezoeken van onze website wordt door de browser die wordt gebruikt op uw eindtoestel automatisch informatie verzonden naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen vastgelegd en opgeslagen totdat ze automatisch worden gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • datum en tijd van de aanvraag,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website vanaf waar de oproep plaatsvindt (referrer-URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doelen:

 • garantie van een doeltreffende verbinding met de website,
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website,
 • beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG. Ons rechtmatig belang volgt uit de bovenvermelde doelen voor de gegevensverzameling. In geen enkel geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

Bovendien gebruiken wij bij het bezoek aan onze website cookies en analysediensten. Meer uitleg hierover vindt u onder cijfer 5 en 6 van deze Privacyverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Bij alle vragen bieden wij u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een formulier op onze website. Daarbij moeten de naam en een geldig e-mailadres worden ingevuld, zodat wij weten, van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Meer informatie kan vrijwillig worden opgegeven. U mag zelf kiezen of u deze in verband met het contactformulier wilt opgeven.

De gegevensverwerking voor de contactopname met ons gebeurt volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het gebruik van het contactformulier worden na beantwoording van de door u gestelde vraag automatisch gewist.

c) Bij het gebruik van onze livechat

Bij dergelijke vragen bieden wij u naast het contactformulier de mogelijkheid contact met ons op te nemen via onze livechat. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van de externe serviceprovider JivoChat. Om de chat te kunnen gebruiken, hoeft u geen persoonlijke gegevens op te geven. De opgave van naam en e-mailadres is optioneel. Uw IP-adres wordt volgens de wettelijke bepalingen geanonimiseerd. De chat wordt geanonimiseerd opgeslagen en geanalyseerd. Deze informatie wordt volgens de gegevensbeschermingsrichtlijn van JivoChat opgeslagen en niet aan derden doorgegeven. Voor onze livechat worden zogenoemde cookies op uw computer opgeslagen (zie cijfer 5). Er worden geen gegevens geaggregeerd om de gebruiker te identificeren.

De gegevensverwerking voor de contactopname met ons gebeurt volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid b AVG.

d) Bij bestellingen via onze website

U kunt via onze website bestellingen als plaatsen als gast, zonder zich te registreren, of zich in onze shop registreren als klant voor toekomstige bestellingen. Het voordeel van een registratie voor u is dat u bij een toekomstige bestelling direct met uw e-mailadres en uw wachtwoord kunt inloggen in onze shop, zonder dat u uw contactgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Uw persoonsgegevens worden daarbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Als u via onze website een bestelling doet, verzamelen wij zowel in het geval van een bestelling als gast als in het geval van een registratie in de shop, eerst de volgende gegevens:

 • aanspreekvorm, voornaam, achternaam,
 • adres,
 • een geldig e-mailadres,
 • telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel nummer).

Deze gegevens worden verzameld

 • om u als onze klant te kunnen identificeren;
 • om uw bestelling te kunnen verwerken, uitvoeren en afhandelen;
 • om met u te kunnen corresponderen;
 • voor de facturering;
 • voor de afhandeling van eventuele aansprakelijkheden, alsook de behandelingen van eventuele vorderingen tegenover u;
 • om de technische administratie van onze website te kunnen garanderen;
 • om onze klantgegevens te beheren.

In het kader van de bestelprocedure wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van deze gegevens. De gegevensverwerking vindt plaats als gevolg van uw bestelling en/of registratie en is volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid b AVG voor de vermelde doelen voor de gepaste verwerking van uw bestelling en de wederzijdse uitvoering van verplichtingen uit de koopovereenkomst nodig.

De persoonsgegevens die door ons voor de afhandeling van uw bestelling zijn verzameld, worden tot de afloop van de wettelijke bewaarplicht opgeslagen en daarna gewist, tenzij wij volgens fiscale en commerciële opslag- en documentatieverplichtingen (uit HGB (Duitse wetboek van koophandel), StGB (Duitse strafwetboek) of AO (Duitse belastingverordening) tot een langere opslag verplicht zijn of u toestemming hebt gegeven voor een langere opslag volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid a AVG.

d) Bij het zoeken naar leveranciers (Google Maps)

Deze website maakt gebruik van WP Google Maps voor de weergave van interactieve kaarten en het opstellen van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website inclusief uw IP-adres en het in het kader van de routeplannerfunctie ingevoerde (start-)adres worden overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer u een van onze websites opent die Google Maps bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google op. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks aan hun browser overgedragen en door de browser in de website opgenomen. Daarom hebben wij geen invloed om de omvang van de op deze manier door Google verzamelde gegevens. Volgens onze huidige kennis gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

 • datum en tijd van het bezoek aan de betreffende website,
 • internetadres of URL van de geopende website,
 • IP-adres, het in het kader van de routeplanning ingevoerde (start-)adres.

Op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google hebben wij geen invloed en kunnen daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt uw dat in uw browserinstellingen in JavaScript uitschakelen. In dat geval kunt u de kaartfunctie echter niet gebruiken.

Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Google.

Sommige visuele componenten van WP Google Maps maken gebruik van bibliotheken van derden, die via het netwerk worden geladen: Behalve Google Maps zijn dat jQuery DataTables en FontAwesome. Bij het laden van bronnen via een netwerk ontvangt deze derde aanbieder onder anderen uw IP-adres en de tekenvolgorde van de User Agents.

Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens door Google Maps Routeplanner op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 1. Doorgifte van gegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens door ons aan derden gebeurt uitsluitend aan de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst deelnemende servicepartners, zoals de logistieke onderneming die met de levering is belast, en de kredietinstelling die met betaalaangelegenheden is belast. In het geval van doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden beperkt de omvang van de doorgegeven gegevens zich echter tot het vereiste minimum.

Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de bovengenoemde doelen vindt niet plaats.

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, als:

 • u volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid a AVG uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven;
 • de doorgifte volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is en er geen basis is om aan te nemen dat u een zwaarwegend beschermd belang heeft bij het niet-doorgeven van uw gegevens;
 • voor het geval dat voor de doorgifte volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid c AVG een wettelijke plicht bestaat, alsook
 • dit wettelijk toegestaan en volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid b AVG voor de afhandeling van arbeidsovereenkomsten met u nodig is.
 • In het kader van de bestelprocedure vragen wij uw toestemming voor de doorgifte van uw gegevens aan derden.

 1. Cookies en Facebook Pixel

De Elby Bike Europe GmbH gebruikt cookies op haar internetpagina. Hierbij gaat het om kleine bestanden, die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindtoestel (laptop, tablet, smartphone o.a.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade op uw eindtoestel aan, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of dergelijke schadelijke software.

In de cookie wordt informatie geplaatst die telkens in combinatie met het respectieve gebruikte eindtoestel voorkomen. Dit betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk informatie krijgen over uw identiteit.

Het gebruik van cookies zorgt er aan de ene kant voor dat het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer wordt. Zo plaatsen wij zogenoemde sessiecookies, om te herkennen, dat u bepaalde pagina’s van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist nadat u onze website hebt verlaten.

Bovendien gebruiken wij om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren eveneens tijdelijke cookies, die voor een bepaalde periode op uw eindtoestel worden opgeslagen. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt u automatisch erkend, dat u al bij ons bent geweest en wat u hebt ingevoerd en ingesteld, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen.

Aan de andere kant plaatsen wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te analyseren. Door deze cookies kunnen wij bij een hernieuwd bezoek aan onze website automatisch herkennen, dat u al eerder bij ons was. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doelen ter garantie van onze rechtmatige belangen alsmede van derden volgens art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG nodig.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er telkens een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Door cookies volledig te deactiveren is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Binnen ons online-aanbod wordt op basis van ons rechtmatige belangen bij de analyse, optimalisatie en economische levensvatbaarheid van ons online-aanbod en voor dit doel de zogenoemde ‘Facebook-pixel’ van het sociale netwerk Facebook, dat door de Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) of als u in de EU woonachtig bent, door de Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) wordt geëxploiteerd, gebruikt. Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons aanbod als doelgroepen voor de weergave van advertenties, zogenoemde ‘Facebook ads’, bepalen. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door het gebruik van pixels in uw browser hier te deactiveren (‘opt-out’): Verbiete Facebook Pixel, mich zu tracken

 1. Google Analytics

De tracking-maatregelen die hierna worden vermeld en door ons worden gebruikt, worden op basis van het art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG uitgevoerd Met de gebruikte tracking-maatregelen willen wij een passende vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Aan de andere kant gebruiken wij de tracking-maatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te analyseren. Deze belangen worden volgens het genoemde voorschrift als rechtmatig beschouwd. De respectieve gegevensverwerkingsdoelen en gegevenscategorieën kunnen uit de respectieve tracking-tools worden gehaald.

Voor de passende vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze sites gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna ‘Google’). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie onder cijfer 4) gebruikt. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype- en versie;
 • gebruikte besturingssysteem;
 • referrer-URL (de website die u daarvoor hebt bezocht);
 • hostnaam van de computer waarvandaan de website wordt geraadpleegd (IP-adres);
 • tijd van de serveraanvraag;

worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor marktonderzoek en passende vormgeving van deze internetpagina’s uit te voeren. Ook wordt informatie eventueel aan derden overgedragen, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google gekoppeld. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van de browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op, dat in dit geval eventueel niet alle functies van onze website volledig gebruikt kunnen worden.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via deze link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindtoestellen, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op de link hierboven te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw toestel geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u onder deze link in de Google Analytics Help: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. Social media plugins

Wij plaatsen op onze website op basis van art. 6 alinea 1 pag. 1 lid f AVG social plugins van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+) om onze onderneming hierdoor bekender te maken. Het promotionele doel dat daarachter zit, moet worden beschouwd als rechtmatig belang zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming moet door elke respectieve aanbieder worden gegarandeerd. Wij implementeren deze plugin via de zogenoemde dubbelklik-oplossing om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

a) Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetpagina componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van Facebook is de Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plugin) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de respectieve Facebook-component ervoor dat de weergave van het desbetreffende Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plugins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Binnen deze technische procedure krijgt Facebook er informatie over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook met elke oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die op onze internetpagina zijn geïntegreerd, zoals de knop ‘Vind ik leuk’, of als de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook krijgt via de Facebook-component telkens informatie dat de betrokkene onze internetpagina heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetpagina tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene de Facebook-component aanklikt of niet. Als zo’n overdracht van deze informatie aan Facebook niet gewenst is door de betrokkene, kan hij/zij de overdacht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar Facebook-account uit te loggen.

Het Gegevensbeleid dat Facebook heeft gepubliceerd en dat op https://www.facebook.com/about/privacy/ kan worden gelezen, geeft uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar uitgelegd, welke instelmogelijkheden Facebook biedt voor de bescherming van de privésfeer van de betrokkene. Bovendien zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken, gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Zulke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

b) Google+

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetpagina als component de Google+-knop geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van Google+ is de Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de respectieve Google+-knop  ervoor dat de weergave van het desbetreffende Google+-knop van Google wordt gedownload. Binnen deze technische procedure krijgt Google er informatie over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ vindt u op https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google met elke oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+-knop verzameld en door Facebook aan het respectieve Google+-knop-account van de betrokkene toegewezen.

Als de betrokkene op een van de Google+-knoppen klikt die op onze internetpagina zijn geïntegreerd, en daarbij een Google+-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze in overeenstemming van de door de betrokkenen daaromtrent geaccepteerde voorwaarden openbaar toegankelijk. Een door de betrokkene op deze internetpagina afgegeven Google+1-anabeveling wordt in het vervolg samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van de door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de daarin geplaatste foto in andere diensten van Google, zoals de zoekmachineresultaten van de zoekmachine van Google, het Google-account van de betrokkene of op dergelijke plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina’s of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder is Google in staat het bezoek op deze internetpagina te koppelen aan andere persoonsgegevens die bij Google zijn opgeslagen. Google legt deze persoonlijke informatie verder vast met als doel, de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google krijgt via de Google+-knop telkens informatie dat de betrokkene onze internetpagina heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetpagina tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet. Als een overdracht van persoonsgegevens aan Google niet gewenst is door de betrokkene, kan hij/zij de overdacht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar Google+-account uit te loggen.

Meer informatie over het geldende Privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

c) Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetpagina componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van de diensten van Instagram is de Instagram LLC (1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA).

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de respectieve Instagram-component ervoor dat de weergave van de desbetreffende component van Instagram wordt gedownload. Binnen deze technische procedure krijgt Instagram er informatie over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram met elke oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze internetpagina geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram krijgt via de Instagram-component telkens informatie dat de betrokkene onze internetpagina heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetpagina tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene de Instagram-component aanklikt of niet. Als zo’n overdracht van deze informatie aan Instagram niet gewenst is door de betrokkene, kan hij/zij de overdacht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar Instagram-account uit te loggen.

Meer informatie over het geldende Privacybeleid van Instagram kunt u vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

d) Pinterest

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetpagina componenten van de Pinterest Inc. geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van Pinterest is de Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plugin) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de respectieve Pinterest-component ervoor dat de weergave van het desbetreffende Pinterest-component van Pinterest wordt gedownload. Meer informatie over Pinterest vindt u op https://pinterest.com. Binnen deze technische procedure krijgt Pinterest er informatie over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest met elke oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest-component verzameld en door Pinterest aan het respectieve Pinterest-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een Pinterest-knop klikt die op onze internetpagina is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Pinterest krijgt via de Pinterest-component telkens informatie dat de betrokkene onze internetpagina heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetpagina tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene de Pinterest-component aanklikt of niet. Als zo’n overdracht van deze informatie aan Pinterest niet gewenst is door de betrokkene, kan hij/zij de overdacht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar Pinterest-account uit te loggen.

Het Privacybeleid van Pinterst, dat u kunt zien op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

e) Twitter

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze internetpagina componenten van Twitter geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van Twitter is de Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA).

Door elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetpagina, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de respectieve Instagram-component ervoor dat de weergave van de desbetreffende component van Twitter wordt gedownload. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Binnen deze technische procedure krijgt Twitter er informatie over welke concrete subpagina van onze internetpagina door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is, onze gebruikers de doorgifte van de inhoud van deze internetpagina mogelijk te maken, deze internetpagina in de digitale wereld bekend te maken en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter met elke oproep van onze internetpagina door de betrokkene en tijdens de gehele duur van het respectieve verblijf op onze internetpagina, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twittert-component verzameld en door Twitter aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze internetpagina geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee doorgegeven gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twotter krijgt via de Twitter-component telkens informatie dat de betrokkene onze internetpagina heeft bezocht, als de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetpagina tegelijkertijd bij Twotter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene de Twotter-component aanklikt of niet. Als zo’n overdracht van deze informatie aan Twitter niet gewenst is door de betrokkene, kan hij/zij de overdacht voorkomen door vóór het oproepen van onze internetpagina uit zijn/haar Twitter-account uit te loggen.

Het geldende Privacybeleid van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

 1. Links op websites van derden.

De links die op onze website staan, worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht en samengesteld. We hebben echter geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gekoppelde sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites en eigenen ons de inhoud van deze pagina’s uitdrukkelijk niet toe. Voor illegale, foute of onvolledige informatie alsook voor schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de informatie ontstaat, is alleen de aanbieder verantwoordelijk van de website waarnaar is verwezen. De verantwoordelijkheid van degene die alleen op de publicatie wijst via een link, is uitgesloten. Voor vreemde aanwijzingen zijn wij alleen verantwoordelijk als wij daarvan, d.w.z. ook van een eventuele onwettige of strafbare inhoud, op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk en te verwachten is, dat wij het gebruik ervan voorkomen.

 1. Newsletter

De Elby Bike Europe GmbH informeert haar klanten en zakenpartners via een newsletter over aanbiedingen van de onderneming.

Wij maken gebruik van rapidmail om onze newsletter te versturen. Uw gegevens worden daarvoor doorgegeven aan de rapidmail GmbH. Daarbij is het de rapidmail GmbH verboden, uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het verzenden van de newsletter. Doorgifte of verkoop van uw gegevens is rapidmail GmbH niet toegestaan. Rapidmail is een Duitse, gecertificeerde aanbieder van newsletter-software, die zorgvuldig is uitgekozen volgens de vereisten van de AVG en de BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wet op bescherming van de privacy).

De newsletters van de Elby Bike Europe GmbH bevatten zogenoemde webbakens. Een webbaken is een miniatuurgrafiek die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om een logbestand te kunnen registreren en analyseren. Daardoor kan het succes of de mislukking van online-marketing-campagnes worden beoordeeld. Aan de hand van het ingebedde webbaken kan de Elby Bike Europe GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokken is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene worden aangeklikt.

Zulke persoonsgegevens die via de webbakens in de newsletters worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en beoordeeld, om de verzending van de newsletter te optimaliseren en de inhoud van toekomstige newsletters nog beter aan de interesses van de betrokkene aan te passen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de newsletter op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de aanmeldingslink in de newsletter.

 1. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht

 • Volgens art. 15 AVG informatie te verzoeken over uw persoonsgegevens die wij hebben verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie over het verwerkingsdoel, de categorie persoonsgegevens, de categorie ontvangers, aan wie uw gegevens zijn of worden geopenbaard, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verweking of bezwaar, het bestaan van een recht een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien ze niet bij mij zijn verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel veelzeggende informatie over de details.
 • Volgens art. 16 AVG onmiddellijk de correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.
 • Volgens art. 17 AVG de wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, indien niet de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de uitvoering na een wettelijke plicht, op basis van het openbaar belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is.
 • Volgens. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de wissing ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u ze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend.
 • Volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verschaft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verlangen.
 • Volgens art. 7 alinea 3 AVG uw eens gegeven toestemming te allen tijden bij ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die op basis van uw toestemming plaatsvond, in de toekomst niet meer mogen uitvoeren.
 • Volgens art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. Normaal gesproken kunt u hiervoor aan de toezichthoudende autoriteit uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplaats of ons kantoor richten.

 1. Periode dat de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de opslagduur van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Als de termijn is verstreken, worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de voorbereiding van de overeenkomst.

 1. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die voor het behalen van het doel van de bewaring nodig is, of indien dit door de Europese regelgevende autoriteiten of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden, is voorgeschreven.

Als het doel van de bewaring vervalt of als een door de Europese regelgevende autoriteiten of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn afgelopen is, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

 1. Beveiliging van de gegevens

Binnen het website-bezoek gebruiken wij de bekende SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met telkens het hoogste versleutelingsniveau, dat door uw browser wordt ondersteund. Normaal gesproken gaat het over een versleuteling van 256 bit. Als uw browser geen versleuteling van 256 bit ondersteunt, gebruiken we 128-bit v2-technologie. Of een afzonderlijke site van onze website versleuteld wordt omgezet, herkent u aan de gesloten afbeelding van de sleutel of het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen onbedoeld of opzettelijk verlies, vernietiging of tegen onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden volgens de technische ontwikkeling continu verbeterd.

 1. Actualiteit en wijziging van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is actueel geldig en dateert van mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via de website, of op basis van gewijzigde wetgeving of overheidsrichtlijnen kan het nodig worden, deze Privacyverklaring te wijzigen. De actuele Privacyverklaring kunt u op elk moment op onze website inzien en afdrukken via de volgende link: https://www.elbybike.eu/de/privacybeleid/?lang=nl

Deze Privacyverklaring is met behulp van de Datenschutzerklärungs-generator van de GD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Berlin (externe toezichthouder gegevensbescherming Berlijn) werkzaam is, in samenwerking met de Advocaten Gegevensbescherming (AVG) van de Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte alsook de voorbeeld-privacyverklaring van advocaat Andreas Gerstel (http://www.anwaltblog24.de/) opgesteld.