Herroepingsinstructie | Elby Bike Duitsland
+49 89 46 14 89 22-0 Gratis verzending en retournering 30 dagen risicovrij testen

Herroepingsinstructie

(1) Bij een koop op afstand hebben consumenten doorgaans een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder u hieronder conform de wettelijke voorschriften door middel van een voorbeeldformulier informeert. Paragraaf (2) bevat een voorbeeldformulier voor herroeping.

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of hebt genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Elby Bike Europe GmbH, Johann-Karg-Strasse 44, D-85540 Haar/Salmdorf, telefoon: +49 89 4614 892 20, e-mail: service.eu@elbybike.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of een e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarbij gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dit is echter niet verplicht.

Voor handhaving van de herroepingstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn doordat u een andere levering prefereerde dan de door ons aangeboden standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons werd ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; er worden u in geen geval vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terug hebben ontvangen of tot u het bewijs geleverd hebt, dat u de goederen terug hebt gestuurd, al naar gelang, welke van beiden het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelde, aan ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn is gehandhaafd, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U betaalt zelf de kosten van het terugsturen van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies, wanneer dit waardeverlies het gevolg is van uw omgang met de goederen die niet in overeenstemming is met de aard, kenmerken en werking van de goederen.

(2) De aanbieder informeert conform de wettelijke regeling als volgt over het voorbeeldformulier voor herroeping:

Voorbeeldformulier herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dan kunt u het volgende formulier invullen en naar ons terugsturen).

— Aan [Elby Bike Europe GmbH, Johann-Karg-Strasse 44, D-85540 Haar/Salmdorf, Telefon: 089-4614 892 20, E-Mail: service.eu@elbybike.com]:

— Hierbij herroep(en) ik (wij) (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is