Algemene voorwaarden | Elby Bike Duitsland
+49 89 46 14 89 22-0 Gratis verzending en retournering 30 dagen risicovrij testen

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

 

1. ALGEMEEN, KLANTEN

(1) Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten, leveringen, diensten op basis van bestellingen van onze klanten via onze online shop www.elbybike.eu/de, (hierna de “webshop”), met inbegrip van bestellingen per telefoon, e-mail, fax of post zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Verder gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor verkopen in onze showroom voor zover onderstaande regelingen niet specifiek op verkoop op afstand zijn gericht.

(2) Het productaanbod in onze webshop richt zich in dezelfde mate op consumenten en ondernemers als op individuele handelaren. In de zin van deze Algemene Voorwaarden is een consument elke natuurlijke persoon, die de overeenkomst sluit met een doel, dat noch aan zijn/haar commerciële noch aan zijn/haar onafhankelijke beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 van het Burgerlijk Wetboek – BW), en is een “ondernemer” een natuurlijke of rechtspersoon of een juridische partnerschap, die bij het sluiten van de overeenkomst handelt vanuit zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige hoedanigheid (§ 14 artikel 1 BW).

2. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

(1) Ons aanbod in de webshop, in catalogi en in onze showroom is geheel vrijblijvend.

(2) De klant kan producten uit ons assortiment kiezen en die via de knop “in het winkelmandje plaatsen” in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Via de knop “bestellen met betalingsplicht” verstuurt hij een bindende aanvraag voor de aankoop van de goederen in het winkelmandje. Voor het versturen van de bestelling kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden wanneer de klant klikt op de knop “AV accepteren” en deze algemene voorwaarden accepteert en daarmee in zijn aanvraag heeft opgenomen. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop (waarvoor ook registratie vooraf nodig is) doet de klant een bindend bod voor de aankoop van het betreffende product. De klant is gebonden aan het bod tot het verstrijken van 7 kalenderdagen volgende op de dag van het bod. Wij zijn gerechtigd, het bod binnen deze termijn te aanvaarden.

(3) Wij zullen de klant onmiddellijk na binnenkomst van het bod een ontvangstbevestiging voor het bod sturen, wat echter geen acceptatie van het bod is. Het bod wordt pas als geaccepteerd beschouwd, zodra wij de klant (per e-mail) de acceptatie bevestigen of de goederen versturen. De koopovereenkomst met de klant komt pas tot stand met onze acceptatie. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, doch op zijn laatst bij levering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit bestelling, AV en opdrachtbevestiging) door ons naar de klant gestuurd op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (opdrachtbevestiging). De tekst van de overeenkomst wordt met inachtneming van de gegevensbescherming opgeslagen.

(4) Elke klant, die consument is, heeft het recht het bod in te trekken in overeenstemming met het speciale annulerings- en retourbeleid, volgens de wet op verkopen op afstand in de huidige geldende versie, en mag de goederen terugsturen.

(5) Het sluiten van de overeenkomst geschiedt in de Duitse taal.

3. PRIJZEN EN BETALING

(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting, echter exclusief verzendkosten. De bijbehorende verzendkosten worden in het bestelformulier aan de klant aangegeven en zijn voor rekening van de klant, voor zover de klant niet van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt. Prijzen in niet-EU-landen zijn in principe niet inclusief de wettelijke omzetbelasting. Douanerechten en dergelijke heffingen zijn voor rekening van de klant. In dit geval wordt de klant in de acceptatiemail uitdrukkelijk gewezen op de te betalen btw, douanerechten en verzendkosten over de aankoopprijs en de daaruit resulterende totale kosten (conform paragraaf 2. (3)).

(2) Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, leveren wij alleen tegen betaling vooraf (op de op het bestelformulier aangegeven wijze) of op rekening (die per e-mail wordt verstuurd en ook bij onze acceptatie kan zijn gevoegd) en betaling per creditkaart.

(3) De klant heeft geen recht op verrekening of retentie, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

4. LEVERINGEN, LEVERTERMIJNEN

(1) Wij zullen de goederen voor zover beschikbaar onmiddellijk aan de klant versturen. (Hier geldt de dag van overdracht van de goederen door ons aan de bezorger).

(2) Ingeval de goederen niet of niet tijdig leverbaar zijn, zullen wij dit de klant onmiddellijk mededelen. Wij zullen in deze gevallen een afzonderlijke afspraak met de klant maken met betrekking tot de levertermijn. Wanneer de goederen niet binnen afzienbare tijd bij onze leverancier beschikbaar zijn, hebben wij het recht de koopovereenkomst op te zeggen. Ingeval van een opzegging zullen wij de door de klant aan ons gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. De wettelijke rechten van de klant vanwege leveringsvertraging worden door bovenstaande regeling niet aangetast.

(3) Als we een leveringsdatum niet halen, moet de klant ons een redelijke respijtperiode geven, die niet minder mag zijn dan een week.

(4) Wanneer met de klant een afhaaldatum is afgesproken en de klant houdt zich niet aan deze datum, zullen wij de klant een redelijke respijtperiode geven van minimaal één week en behouden ons na het verstrijken van deze termijn het recht voor de overeenkomst op te zeggen. Wij zullen de klant daar, bij het vaststellen van de respijtperiode, separaat op wijzen.

5. VERZENDING, VERZEKERING EN RISIO-OVERDRACHT

(1) Elby fietsen worden in de fabriek door gekwalificeerde monteurs volledig gemonteerd en ingesteld. Bepaalde onderdelen (pedalen, stuur) worden om veiligheidsredenen met betrekking tot het transport gedemonteerd of verdraaid. Het gevolg is dat de consument die, na ontvangst van het pakket, met behulp van de meegeleverde informatie (op papier en als video op de website), gereedschappen en, indien nodig, telefonische ondersteuning door het Elby Servicecenter, op de fiets moet monteren.

(2) Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, leveren wij alleen tegen betaling vooraf (op de op het bestelformulier aangegeven wijze) of op rekening (die per e-mail wordt verstuurd en ook bij onze acceptatie kan zijn gevoegd) en betaling per creditkaart.

(3) Wanneer de klant gebruiker is, gaat het risico van onopzettelijke teloorgang, toevallige schade of onbedoeld verlies van de geleverde goederen over op de klant op het moment dat de geleverde goederen aan de klant worden afgeleverd of wanneer de klant in gebreke blijft bij acceptatie. In alle ander gevallen gaat het risico met de overdracht van de goederen aan de vervoerder, over op de klant.

(4) De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Ze zijn inclusief de kosten van een door ons afgesloten transportverzekering tegen voorkomende transportrisico’s. De betreffende verzendkosten worden op het bestelformulier aan de klant aangegeven.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van de door ons geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief omzetbelasting en verzendkosten) voor de betreffende goederen.

7. KWALITEITSGARANTIE, GARANTIE, RETOURBELEID

(1) Indien de geleverde goederen een defect vertonen kan de klant van ons allereerst eisen dat het defect wordt geëlimineerd of dat er defectvrije goederen worden geleverd. In dit verband hebben wij het recht, de klant te verwijzen naar een door ons geselecteerde fietsspecialist of -handelaar voor het verhelpen van het defect of het afgeven van de goederen met het oog op een vervangende levering.

(2) We kunnen de door de koper gekozen soort nakoming weigeren wanneer dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten.

(3) Wanneer de nakoming niet lukt of onredelijk is voor de klant of wij de nakoming weigeren, is de klant gerechtigd om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving de koopovereenkomst op te zeggen, de aankoopprijs te verlagen of compensatie te verlangen voor zijn vergeefse uitgaven.

(4) De wettelijke garantietermijn voor alle BionX-onderdelen bedraag twee jaar voor de eerste gebruiker, allen andere onderdelen hebben een garantietermijn van twee jaar. Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn voor door ons geleverde producten 12 maanden. Daarnaast verlengen wij voor consumenten de garantietermijn vrijwillig met een jaar tot drie jaar.

(5) Zonder beperking van de wettelijke garantierechten van de klant gelden voor de door ons vrijwillig verstrekte garantie de volgende aanvullende bepalingen:

(i) De garantie geldt niet voor schade door ondeskundig of niet beoogd gebruik conform de op onze website weergegeven toepassingsgebieden voor het betreffende product, zoals

  • verwaarlozing van het product (onvoldoende verzorging en onderhoud);
  • veranderingen aan het frame of de vork (bijv. gravures of lakken);
  • aan- en ombouw van extra, door ons niet uitdrukkelijk vrijgegeven onderdelen of vervanging van de door ons bij uitlevering gemonteerde onderdelen door niet gelijkwaardige onderdelen
  • vallen;
  • overbelasting;
  • sprongen; of
  • andere soorten overbelasting.

(ii) Wij behouden ons voor, defecte frames of vorken te repareren of door een overeenkomstig opvolgmodel te vervangen.

(iii) Bij een noodzakelijke vervanging van frame en/of vork vervangen wij die, indien beschikbaar, in dezelfde kleur, we behouden ons echter vervanging in een andere kleur voor bij niet-beschikbaarheid.

(iv) Onze garantie dekt geen aanvullende services (zoals de montage- en transportkosten) en eventuele extra montage- of materiaalkosten als gevolg van een tussentijdse modelwijziging. Deze kosten zijn in het kader van onze vrijwillige garantie voor rekening van de klant.

(v) Onze vrijwillige garantie geldt alleen voor de eerste gebruiker van het product

(6) Naast het wettelijk herroepingsrecht, waarover we u afzonderlijk informeren, geven we onze klanten een recht van retour van nog eens 14 dagen. De retourtermijn begint bij de aflevering van de goederen aan de klant en wordt door tijdige teruggave van de goederen aan ons binnen 30 dagen gerespecteerd. Het wettelijke herroepingsrecht blijft hierdoor onaangetast. De klant moet in geval van herroeping de directe kosten van de retourzending betalen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

(1) Aanspraken van klanten op schadevergoeding zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op aanspraken op schadevergoeding die voortvloeien uit schade aan leven, lichaam, gezondheid of uit schending van belangrijke contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) evenals aansprakelijkheid voor andere schade gebaseerd op opzettelijke of grove nalatigheid van plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Belangrijke contractuele verplichtingen, zijn die verplichtingen waaraan moet worden voldaan om het doel van de overeenkomst te behalen. Bij de schending van belangrijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de overeenkomst-specifieke voorzienbare schade, wanneer die door nalatigheid werd veroorzaakt, tenzij, het om aanspraken op schadevergoeding van de klant gaat in verband met schade aan leven, lichaam of gezondheid. Onze aansprakelijkheid ingeval van leveringsvertraging is beperkt tot een bedrag van 10% van de betreffende aankoopprijs (inclusief omzetbelasting).

(2) Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht, op basis van welke rechtsgrondslag) voor schade, die conform het type van de betreffende opdracht en goederen en bij normaal gebruik van de goederen normaliter niet te verwachten is. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet ingeval van opzet of grove nalatigheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook in het voordeel van wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, wanneer er rechtstreeks tegen hen wordt geclaimd.

(4) Aanspraken op schadevergoeding van de klant vanwege duidelijke defecten van de geleverde goederen zijn uitgesloten, wanneer klant ons het defect niet binnen een termijn van twee weken na levering van de goederen meldt.

9. AANWIJZINGEN INZALE VERWIJDERING BATTERIJ/ACCU

(1) In verband met de verkoop van batterijen en accu’s (hierna “batterijen”) of met de levering van apparaten, die batterijen bevatten, zijn wij verplicht klanten op het volgende te wijzen: Klanten zijn als eindgebruiker wettelijk verplicht batterijen terug te geven. Klanten kunnen oude batterijen, die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd kosteloos aan ons verzendingscentrum (Elby Bike Europe GmbH, Johann-Karg-Strasse 44, D-85540 Haar/Salmdorf) teruggeven.

(2) De op de batterij afgebeelde symbolen hebben de volgende betekenis: Het symbool met de afvalemmer met een kruis erdoor betekent, dat de batterij niet met het huisvuil mag worden meegegeven. Er dient met de volgende aanwijzingen rekening te worden gehouden:

  • Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
  • Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
  • Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwikzilver.

10. SLOTBEPALINGEN

(1) Op overeenkomsten tussen ons en de klant is recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het VN-Kooprecht. De wettelijke bepalingen voor beperking van de rechtskeuze en voor toepasselijkheid van dwingende bepalingen, in het bijzonder van de staat, waarin de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Wanneer de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en ons, de vestigingsplaats van ons bedrijf.